Skip to content Skip to footer

Dokumenty potrzebne podczas adopcji dziecka

Jakie dokumenty są niezbędne do adopcji dziecka? Postanowiliśmy zebrać i przedstawić informacje na temat formalności dotyczących adopcji dziecka oraz stworzyć wykaz niezbędnych pism. Tak powstała niniejsza dokumentów, o których trzeba pamiętać.

 

W języku prawniczym adopcja nazwana jest przysposobieniem i jest to instytucja z zakresu prawa rodzinnego, którą szczegółowo opisuje Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Procedura adopcyjna jest skonstruowana w sposób, który wymaga od kandydatów na rodziców zastępczych spełnienia szeregu warunków. Ośrodek Adopcyjny podczas procesu kwalifikacyjnego musi ustalić pewne fakty — które z punktu widzenia prawa mają gwarantować, że dziecko trafi do odpowiedniego dla siebie miejsca. W związku tym należy przedstawić komplet dokumentów, które pomagają w ustaleniu sytuacji życiowej, materialnej i zdrowotnej kandydatów na rodziców zastępczych.

 

Zanim rozpocznie się procedura, przede wszystkim wymagana jest zgoda obojga małżonków. Sprawdzany jest odpowiedni status materialny — taki, który pozwoli na utrzymanie dziecka. Prawo adopcyjne podaje jeszcze jeden warunek — związek małżeński zawarty przez rodziców zastępczych powinien być nie krótszy niż pięć lat. Nie jest to konieczność, ale niespełnienie tego kryterium może wiązać się większymi trudnościami. 

 

Przygotowując się do procesu przyjęcia dziecka do pieczy adopcyjnej trzeba spełnić pewne formalne warunki. Przedstawiamy listę dokumentów, które są wymagane w procedurze adopcyjnej:

 

1. Podanie do Ośrodka Adopcyjnego z prośbą o rozpoczęcie procedury adopcyjnej wraz z umotywowaniem prośby.

 

2. Życiorysy kandydatów.

 

3. Zaświadczenie o wysokości zarobków kandydatów w formie: ostatnie złożone

zeznanie podatkowe/zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wysokości

zarobków.

 

4. Akt małżeństwa (osoby samotne dostarczają akt urodzenia, a osoby rozwiedzione orzeczenie rozwodu).

 

5. Zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia z zapisem, że nie ma

przeciwwskazań do adopcji.

 

6. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

 

7. Zdjęcie kandydatów.

 

Ośrodek Adopcyjny może poprosić o dodatkowe dokumenty — ponieważ każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie. Uzupełniającym załącznikiem może być np. zaświadczenie lekarskie od specjalisty, który potwierdzi brak przeciwwskazań do adopcji.

 

Przepisy regulujące proces adopcyjny zawarte są w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym — art. (144-127), uzupełnieniem są przepisy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887).

 

O nas

Holistyczna opieka więzi rodzinnych – diagnozy (psychologiczne, pedagogiczne), szkolenia, warsztaty dla dzieci i rodzin.

al. Wojska Polskiego 78, Szczecin

Fundacja Mam Dom ©. All Rights Reserved. Designed by Desigo