Skip to content Skip to footer

STATUT I ZARZĄD

Fundacja „MAM DOM” została powołana w dniu 20 lipca 2007r., wpis do Krajowego Rejestru Sądowego otrzymała w dniu 18.09.2007r.

Zarząd Fundacji „MAM DOM”:

 1.     Joanna Kawałko – prezes Zarządu;
 2.     Beata Dudzińska – wiceprezes Zarządu;
 3.     Mieczysław Krzaczkowski – członek Zarządu.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi paragrafami Statutu naszej Fundacji.

STATUT FUNDACJI „MAM DOM”

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „MAM DOM”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
 •       Joannę Kawałko,
 •       Małgorzatę Kuś,

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej w Szczecinie, ul. 5 Lipca 9/1, w dniu 20 lipca 2007r., repertorium A nr 7328/2007, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Szczecin.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

 1. Fundacja używa pieczęci owalnej z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celem działania Fundacji jest:

 1. pomoc dzieciom, które wymagają specjalistycznej opieki medycznej, szczególnie tym pozbawionym opieki rodzicielskiej;
 2. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wyrównywanie szans rozwojowych kobiet, mężczyzn i młodzieży oraz wspieranie ich reintegracji poprzez aktywizację społeczno – zawodową w formie szkoleń, warsztatów i programów edukacyjnych;
 3. pomoc rodzinom naturalnym, zastępczym i adopcyjnym w postaci poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego, prawnego, medycznego, terapii krótkoterminowej;
 4. pomoc kobietom w ciąży społecznie problemowej;
 5. popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej,
 6. popularyzacja różnych form rodzicielstwa zastępczego.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych otrzymywanych przez Fundację;
 2. organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych, jak i niematerialnych przedsięwzięć objętych celami Fundacji;
 3. udzielanie wsparcia i pomocy dzieciom czasowo lub trwale znajdującym się w trudnej sytuacji socjalnej i rodzinnej;
 4. udzielania wsparcia rodzinom naturalnym, zastępczym i adopcyjnym, kobietom w ciąży społecznie problemowej;
 5. prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego oraz innych ośrodków i placówek działających zgodnie z celami Fundacji;
 6. prowadzenie kliniki świadczącej pomoc medyczną dla dzieci, szczególnie dla tych pozbawionych opieki rodzicielskiej;
 7. prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, wydawniczej oraz badań w zakresie objętym celami Fundacji;
 8. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 9. popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu.

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów, otrzymanych zarówno z kraju i z zagranicy;
 2. dotacji i subwencji osób prawnych i fizycznych;
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 4. grantów;
 5. odsetek bankowych i innych zysków kapitałowych;
 6. dochodów z majątku Fundacji.

§ 12

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Osoby fizyczne lub prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny jednorazowej lub łącznej, o wysokości co najmniej 50 000 zł. (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych) mogą uzyskać tytuł Darczyńcy Fundacji „MAM DOM”, który ma charakter osobisty.

Połączenie z inną fundacją

§ 18

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

§ 19

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd.

O nas

Holistyczna opieka więzi rodzinnych – diagnozy (psychologiczne, pedagogiczne), szkolenia, warsztaty dla dzieci i rodzin.

al. Wojska Polskiego 78, Szczecin

Fundacja Mam Dom ©. All Rights Reserved. Designed by Desigo