Fundacja Mam Dom

Statut i Zarząd

Fundacja „MAM DOM” została powołana w dniu 20 lipca 2007r., wpis do Krajowego Rejestru Sądowego otrzymała w dniu 18.09.2007r.

 

Zarząd Fundacji „MAM DOM”:

1.      Joanna Kawałko – prezes Zarządu;

2.      Beata Dudzińska – wiceprezes Zarządu;

3.      Mieczysław Krzaczkowski – członek Zarządu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi paragrafami Statutu naszej Fundacji.

 

STATUT FUNDACJI „MAM DOM”

Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Fundacja pod nazwą „MAM DOM”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

§       Joannę Kawałko,

§       Małgorzatę Kuś,

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej w Szczecinie, ul. 5 Lipca 9/1, w dniu 20 lipca 2007r., repertorium A nr 7328/2007, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Szczecin.

§ 4

1.      Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

1. Fundacja używa pieczęci owalnej z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celem działania Fundacji jest:

1.      pomoc dzieciom, które wymagają specjalistycznej opieki medycznej, szczególnie tym pozbawionym opieki rodzicielskiej;

2.      przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wyrównywanie szans rozwojowych kobiet, mężczyzn i młodzieży oraz wspieranie ich reintegracji poprzez aktywizację społeczno – zawodową w formie szkoleń, warsztatów i programów edukacyjnych;

3.      pomoc rodzinom naturalnym, zastępczym i adopcyjnym w postaci poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego, prawnego, medycznego, terapii krótkoterminowej;

4.      pomoc kobietom w ciąży społecznie problemowej;

5.      popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej,

6.     popularyzacja różnych form rodzicielstwa zastępczego.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.      pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych otrzymywanych przez Fundację;

2.      organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych, jak i niematerialnych przedsięwzięć objętych celami Fundacji;

3.      udzielanie wsparcia i pomocy dzieciom czasowo lub trwale znajdującym się w trudnej sytuacji socjalnej i rodzinnej;

4.      udzielania wsparcia rodzinom naturalnym, zastępczym i adopcyjnym, kobietom w ciąży społecznie problemowej;

5.      prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego oraz innych ośrodków i placówek działających zgodnie z celami Fundacji;

6.      prowadzenie kliniki świadczącej pomoc medyczną dla dzieci, szczególnie dla tych pozbawionych opieki rodzicielskiej;

7.      prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, wydawniczej oraz badań w zakresie objętym celami Fundacji;

8.      współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;

9.      popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu.

 

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1.      darowizn, spadków, zapisów, otrzymanych zarówno z kraju i z zagranicy;

2.      dotacji i subwencji osób prawnych i fizycznych;

3.      dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

4.      grantów;

5.      odsetek bankowych i innych zysków kapitałowych;

6.      dochodów z majątku Fundacji.

§ 12

1.      Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2.      W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3.      W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

4.      Osoby fizyczne lub prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny jednorazowej lub łącznej, o wysokości co najmniej 50 000 zł. (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych) mogą uzyskać tytuł Darczyńcy Fundacji „MAM DOM”, który ma charakter osobisty.

Połączenie z inną fundacją

§ 18

1.  Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

§ 19

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd.