Fundacja Mam Dom

Ośrodek Adopcyjny

Serdecznie witamy i zapraszamy do Ośrodka Adopcyjnego naszej Fundacji !

Ośrodek Adopcyjny mieści się w lokalu Fundacji, al. Wojska Polskiego 78, I piętro,

czynny jest codziennie:
poniedziałek g. 9 – 14.30 i 17-19
wtorek g. 9 – 16,
środa g. 9 – 14.30 i 17 – 19,
czwartek g. 9 – 14.30 i 17 – 19,
piątek g. 9 – 14.30

Tel./fax 091 4221444; kom. 882 563 114

Ośrodek został wpisany do rejestru ośrodków adopcyjno – opiekuńczych Wojewody Zachodniopomorskiego w dniu 19.12.2007r. pod pozycją PS.19019-6/07/07.

W roku 2012 nasz Ośrodek działał na podstawie umowy nr 1/2012 zawartej z Województwem Zachodniopomorskim.

Od stycznia 2019r. działamy nadal na podstawie nowej umowy  nr ROPS/15/2019 zawartej z Województwem Zachodniopomorskim na okres 5 lat.

Zapraszamy do nas:

·        Osoby zainteresowane adopcją dziecka – małżeństwa i osoby samotne;
·        Kobiety w ciąży w trudnej sytuacji życiowej – specjalny telefon: 882 563 149;
·        Rodziców adopcyjnych potrzebujących wsparcia;
·        Osoby, które chcą wesprzeć innych – np. rzeczowo.

W Ośrodku czekają na Was:

·        pedagog;
·        psycholog;
·        terapeuta;
·        mediator;
·        logopeda;
·        oligofrenopedagog;
·        prawnik.

 

Jak zostać rodzicem adopcyjnym?

Zainteresowana osoba powinna zgłosić się do wybranego ośrodka adopcyjnego. W trakcie pierwszego spotkania uzyskacie niezbędne informacje, poznacie tok przygotowania.

W przypadku kandydatów do adopcji dziecka nie istnieje rejonizacja – można składać podania w całej Polsce, od stycznia 2012r. istnieje ustawowy wymóg szkolenia, niektóre Ośrodki (w tym również nasz) szkolą kandydatów indywidualnie lub grupowo. Adoptować dziecko może małżeństwo lub osoba samotna, przyjmuje się, że pomiędzy matką a dzieckiem powinna być różnica wieku ok. 40 lat. Małżonkowie/osoba samotna muszą być zdrowi fizycznie i psychicznie, muszą posiadać wystarczające zarobki, warunki mieszkaniowe, nie mogą być karani, a przede wszystkim powinni dawać rękojmię należytej opieki nad dzieckiem.

Wymagane dokumenty:

Kandydaci do przysposobienia (adopcji) dziecka powinni dostarczyć do Ośrodka następujące dokumenty:

·        podanie z uzasadnieniem decyzji;
·        zupełny odpis aktu małżeństwa (lub sentencja rozwodu); osoba samotna – akt urodzenia;
·        zaświadczenie o zarobkach (PIT);
·        zaświadczenie o zameldowaniu (akt notarialny);
·        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do adopcji dziecka – lekarz rodzinny;
·        zaświadczenie od lekarza psychiatry o braku chorób psychicznych wydane dla ośrodka adopcyjnego;
·        zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (nasz Ośrodek występuje sam);
·        życiorys;
·        opinia z pracy (nie jest obligatoryjna).

Podstawy prawne:

·        Polski Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59, z późn. zm.)
·        Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 09.06.2011r. (Dz.U. 2011 Nr 149 poz.887 z późń. zm.)
·        Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego podpisana w Hadze 29 maja 1993, w Polsce 1 października 1995
·        Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz. U. z dnia 19 października 2005 r., Nr 205, poz. 1701)

 

 Proces przygotowania:

Wszyscy kandydaci muszą spotkać się z psychologiem – diagnoza wstępna, z pedagogiem, następnie u kandydatów przeprowadzany jest wywiad adopcyjny w miejscu ich zamieszkania. Jeżeli nie ma przeszkód – kandydaci rozpoczynają szkolenie indywidualne lub grupowe (trwa ok. 2 miesięcy, w naszym Ośrodku szkolimy według programu „Bezpieczny Port”, nr pozwolenia 1/2019/RA). Po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Kwalifikacyjnej Ośrodka u małżonków może być umieszczone dziecko. Dzieci i rodziny są dobierane do siebie przez Zespół Ośrodka – brane są pod uwagę potrzeby dziecka, stopień przygotowania rodziny, możliwości nawiązania pozytywnych więzi itp. Co ważne, po umieszczeniu dziecka w rodzinie Ośrodek nadal wspiera rodzinę, wystarczy skontaktować się ze specjalistą i umówić na spotkanie. Tradycją są już weekendowe Zjazdy Rodzin Adopcyjnych czy np. Adopcyjne Mikołajki, Święto Rodziny, „kręgi”.

 

Zespół OA:

W Ośrodku zatrudnione są osoby z doświadczeniem w pracy z dzieckiem i rodziną naturalną, adopcyjną i zastępczą. Są to osoby twórcze, kreatywne – z naszych autorskich programów korzystają inne ośrodki w Polsce. Obecnie pracują następujący specjaliści:

·        pedagog;
·        psycholog;
·        oligofrenopedagog;

‚        logopeda:
·        terapeuta;
·        mediator;
·        prawnik.

FEEDBACK

Translate »